Pretraživanje

Završena savjetovanja

Građani i gradska uprava > Savjetovanje s javnošću > Završena savjetovanja

Nacrt Prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova za 2024. godinu
Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu sa pripadajućim nacrtima prijedloga programa za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Grada Labina
Odluka o redu na pomorskom dobru Grada Labina

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Labina

Strategija razvoja pametnog Grada Labina 2022. - 2027.

Nacrt Lokalnog programa za mlade Grada Labina 2023.-2027.

Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina

Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Labina za 2023. godinu
Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Labina za 2023. godinu

Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom 2023. godine
Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama

Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Labina

Odluka o dopuni Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama

Nacrt prijedloga Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Labinu

Nacrt prijedloga Odluke o grobljima

Odluka o donošenju mjere demografske politike Grada Labina u svrhu poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na javnom je savjetovanju

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Nacrt Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada
Nacrt Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija 

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Labina

Mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona

Prijedlog godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Labina za 2022. godinu

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Labina za 2022. godinu

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o demografskim mjerama Grada Labina

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2022. godinu

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima osnivanja prava služnosti za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu koja se gradi i koristi na, iznad ili ispod nekretnina u vlasništvu Grada Labina ili nekretnina kojima Grad Labin upravlja te o uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Labina

Nacrt prijedloga revizije Procjene rizika od velikih nesreća 
Nacrt Prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova za 2022. godinu

Nacrt Strategije i plan prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina
Nacrt Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata pri programima od osobitog javnog interesa za Grad Labin
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Labina

Odluka o izmjenama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Labina za 2021. godinu
Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2021. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Labina

Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Labina 2020.- 2026

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju stanova u najam

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina

Nacrt prijedloga Strategije kreativnog i kulturnog razvitka Grada Labina 2020-2030.

Nacrt prijedloga Odluke kojom se uspostavlja načelo ravnopravnosti u spolnoj zastupljenosti u svim radnim tijelima Gradskog vijeća

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje nužnih smještaja na području Grada Labina

Nacrt ODLUKE o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Labina

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Gradu Labinu

Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakićem u Gradu Labinu
Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu sa pripadajućim nacrtima prijedloga programa za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu 

Nacrt Prijedloga Akcijskog plana za ravnopravnost spolova Grada Labina za razdoblje od 2020. do 2022. godine 

Odluka o donošenju Programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu Grada Labina

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina

Nacrt Odluke o komunalnom redu
Nacrt Odluke o demografskim mjerama

Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi
Nacrt Prijedloga Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina

Nacrt Prijedloga Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Labina

Nacrt Prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina

Nacrt Prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu
Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Nacrt Krajobrazne osnove južnog priobalja Grada Labina

Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Nacrt prijedloga Studije prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina

Nacrt Odluke o reklamiranju na području Grada Labina

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Labina

Nacrt Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje 2017.-2022. godine

Prijedlog Strategije održivog razvoja turizma Grada Labina 2016. - 2020.

Prijedlog Strategije razvoja Grada Labina 2016. - 2020.

Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi

Prijedlog Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina
Prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora
Prijedlog Lokalnog programa za mlade Grada Labina
Prijedlog Proračuna Grada Labina za 2015. godinu
Prijedlog Odluke o davanju stanova u najam
Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
Strategija održivog razvoja turizma Grada Labina za razdoblje od 2014. do 2020. godine
Nacrt Strategije i plan prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina


;