Pretraživanje

Žalbe u postupcima javne nabave

Usluga prijevoza učenika OŠ Matije Vlačića i OŠ "Ivo Lola Ribar" Labin

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 27. siječnja 2015. godine objavljena je informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju za nadmetanje te se spriječava nastavak postupka javne nabave za sve grupe predmeta nabave za Uslugu prijevoza učenika Osnovne škole Matije Vlačića i Osnovne škole "Ivo Lola Ribar" Labin.

Napomena: nakon objavljenog Riješenja Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave od 26. velajče 2015. poništava se dio dokumentacije za nadmetanje i to troškovnik za grupe 1. i 3. te se postupak može ponovno objaviti.


;