Pretraživanje

Zakon o naplati poreznog duga fizickih osoba

Ponedjeljak, 10. Lipnja 2013. - 12:40

Zakonom o naplati poreznog duga fizickih osoba ("Narodne novine" broj 55/2013) koji je u primjeni od 09. svibnja 2013. godine omogucuje se fizickim osobama - gradanima i fizickim osobama koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do 09. svibnja 2013. godine (obrtnici, lijecnici, odvjetnici, arhitekti i dr. - u daljnjem tekstu: fizicka osoba) da podnesu zahtjev za otpis poreznog duga s osnove kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga ili zahtjeva za otpis poreznog duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno (u daljnjem tekstu: zahtjev).

Zahtjev se može podnijeti za dugovanja po osnovi dospjelog, nenaplacenog, odnosno neplacenog poreznog duga nastalog s osnova poreza, doprinosa i drugih javnih davanja (porez na tvrtku ili naziv, porez na potrošnju, porez na kuce za odmor, komunalni doprinos, komunalna naknada) cije je utvrdivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela.

Za dug po osnovi gradskih poreza (porez na tvrtku ili naziv, porez na potrošnju i porez na kuce za odmor) zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za proracun i financije Istarske županije, Odsjeku za utvrdivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, 52100  Pula, Riva 8. Za dug po osnovi komunalne naknade zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Labina, a za komunalni doprinos Upravnom odjelu za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina na adresu Titov trg 11, 52220 Labin.

Zahtjev mora biti pisan i obrazložen i u sadržaju propisanom clankom 9. stavkom 2. Zakona o naplati poreznog duga fizickih osoba ("Narodne novine" broj 55/13), a može se predati i na obrascu ZFO-PD, dostupnom u pisarnici Grada Labina, Titov trg  11, 52220 Labin i na internet stranicama Grada Labina http://www.labin.hr/node/532 ili u privitku ovog poziva. Cjelukupni tekst obavijesti takoder je dostupan u privitku.


Prilozi