Pretraživanje

Zahvat spojne ceste od obilaznice Vranja do Lupoglava na javnoj raspravi

Četvrtak, 18. Travnja 2013. - 5:56

Prometna povezanost Grada Labina i Labinštine je cesta tema na našim prostorima. Upravo u tom kontekstu dobra je vijest što je 12. travnja 2013. godine zapocela javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat Spojna cesta od obilaznice Vranja (D500) do Lupoglava (D44). Javna rasprava traje do 13. svibnja 2013. godine, a javno izlaganje predvideno je 23. travnja 2013. godine sa pocetkom u 17,00 sati u Opcinskoj vijecnici Opcine Lupoglav. U studiji su predložene tri (3) varijante spojne ceste od kojih je kao najpovoljnija predložena varijanta 1, dužine cca 5200m. Izgradnja ove spojne ceste važna je za gradove i naselja istocne obale Istre pa tako i za Labinštinu jer se tom cestom ostvaruje kvalitetniji i kraci  spoj prema Republici Sloveniji putem granicnog prijelaza „Požane“ što je od iznimne važnosti posebno za razvoj turizma.

Cjelovita Studija i Sažetak za javnost dostupni su na službenim web stranicama Istarske županije – www.istra-istria.hr i Opcine Lupoglav – www.lupoglav.hr, a Sažetak za javnost na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr.