Pretraživanje

Za večeras sazvana 5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Četvrtak, 16. Studenog 2017. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u četvrtak, 16. studenog 2017. godine u 17,00 sati, u prostorijama Gradske knjižnice Labin, Labin, Rudarska 1/A

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći DNEVNI RED
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 4. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Usvajanje Zapisnika sa Tematske sjednice održane 31. listopada 2017. godine

3.    Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju TD LABIN 2000 d.o.o. Labin za 2016. godinu

4.    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza

5.    Donošenje Odluke o namjeni sredstava komunalne naknade u 2018. godini

6.    Donošenje Odluke o dopuni Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama

7.    Donošenje Trećih izmjena i dopuna Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

8.    Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

9.    Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa jačanja gospodarstva za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

10.  Donošenje Drugih izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

11.  Donošenje Prvih izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

12.  Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

13.  Donošenje Trećih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

14.  Donošenje Drugih Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

15.  Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin

16.  Donošenje Zaključka na temu „Stručna podloga prostora južnog priobalja Grada Labina“.

Prilozi