Pretraživanje

Za 28. ožujka sazvana 18. redovna sjednica Gradskog vijeca

Srijeda, 23. Ožujka 2011. - 16:14

Na 18. redovnoj sjednici Gradskog vijeca sazvanoj za ponedjeljak, 28. ožujka razmatrati ce se Izvješce o radu Gradonacelnika Grada Labina za razdoblje srpanj – prosinac  2010. godine. Izvješce o radu Gradonacelnika, sukladno Zakonu o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi, iznosi poslove od lokalnog znacaja koji su u djelokrugu Jedinice lokalne samouprave kao i one koji su rezultat suradnje sa tijelima Županije i Državne uprave a u cilju ostvarenja razvoja i napretka cjelokupne lokalne zajednice.

Gradskom vijecu donosi se na usvajanje i Godišnji izvještaj o izvršenju Proracuna Grada Labina za 2010. godinu kojega je Gradonacelnik Grada Labina prihvatio 14. ožujka 2011. godine.

Na dnevnom redu slijedi Zakljucak o prihvacanju Izvješca o stanju sustava zaštite i spašavanja na podrucju Grada Labina za 2010. godinu, kao i Zakljucak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na podrucju Grada Labina za razdoblje 2011. - 2013. Godine. Izvješce o stanju sustava zaštite i spašavanja na podrucju Grada Labina za 2010. godinu koje sadrži skracenu analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na podrucju Grada Labina, dok ce se ostvarivanjem ciljeva Smjernica za razvoj zaštite i spašavanja za Grad u razdoblju 2011- 2013.godini, uciniti korak naprijed u razvoju sustava zaštite i spašavanja, što podrazumijeva završetak izrade Procjene ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja, utvrdivanje i definiranje svih operativnih snaga, definiranje medusobnih prava i obveza svih subjekata zaštite i spašavanja, plansko osposobljavanje njihovih operativnih snaga, edukaciju Stožera zaštite i spašavanja i zapovjednih sastava civilne zaštite, te nabavku dijela nedostajuce opreme.

Savjet Mladih Grada Labina podnosi Gradskom vijecu Izvješce o radu Savjeta mladih za 2010. godinu koje sadrži aktivnosti Savjeta mladih ostvarenih u suradnji sa Puckim otvorenim ucilištem Labin na organizaciji kazališnih predstava za mlade i Istarskom razvojnom agencijom IDA na edukacijama.

Gradsko vijece odlucivati ce o Odluci o obavljanju autotaksi prijevoza cije je donošenje nužno radi uskladivanja s pozitivnim pravnim propisima.

Pred vijecnicima je donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Labina i to k.c. 508/2 šuma sa 442 m2 i k.c. 512/2 šuma sa 572 m2, upisane u z.k.ul. 20 k.o. Rabac koja ce se izložiti prodaji putem javnog natjecaja prikupljanjem pisanih ponuda po pocetnoj cijeni od 789.155,64 kuna. Navedene katastarske cestice su sastavni dijelovi okucnice poslovne gradevine – hotela ISTRA u Rapcu koji je vlasništvo trgovackog društva ISTRA – FORTUNA d.o.o. Labin.

Umirovljenjem dosadašnje privremene ravnateljice, kroz donošenje Rješenja o imenovanju privremene ravnateljice Javne ustanove Gradska knjižnica Labin, za novu privremenu ravnateljicu predlaže se Daniela Mohorovic.

Na dnevnom redu je i donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju clanice Školskog odbora Centra „Lice Faraguna“ Labin radi prelaska clanice na rad u drugu ustanovu, te se predlaže imenovanje novog clana na vrijeme do isteka mandata clanova Školskog odbora.

Cjeloviti materijali za 18. redovnu sjednicu nalaze se ovdje.


Prilozi