Pretraživanje

Veceras 36. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina

Ponedjeljak, 04. Ožujka 2013. - 13:26

Na temelju clanka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), saziva se 36. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina, koja ce se održati u ponedjeljak, 4. ožujka 2013. godine u 17,00 sati, u prostorijama Velike vijecnice Grada Labina, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeci

 
D N E V N I    R E D
 1. Usvajanje Zapisnika sa 35. redovne sjednice Gradskog vijeca
 2. Donošenje Zakljucka o prihvacanju Izvješca o stanju sustava zaštite i spašavanja na podrucju Grada Labina u 2012. godini
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Trgovackog društva LABIN STAN d.o.o. za upravljanje nekretninama
 4. Donošenje Odluke o rasporedivanju sredstava za rad politickih stranaka i nezavisnih clanova zastupljenih u Gradskom vijecu Grada Labina za 2013. godinu
 5. Donošenje Odluke o prodaji stana u vlasništvu Grada Labina
 6. Donošenje Rješenja o  imenovanju clanova Školskog odbora Centra „Lice Faraguna“ Labin
 7. Donošenje Rješenja o  imenovanju clanova Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin
 8. Donošenje Rješenja o  imenovanju clanova Školskog odbora Osnovne škole Matije Vlacica Labin
 9. Donošenje Rješenja o razrješenju clana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina (Elvis Zahtila)
 10. Donošenje Rješenja o imenovanju clana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina (Davor Tomicic)
 11. Donošenje Rješenja o razrješenju clana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina (Ljubomir Buršic)
 12. Donošenje Rješenja o imenovanju clana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina (Donald Blaškovic).

Prilozi