Pretraživanje

Urbana oprema

Komunalne djelatnosti i promet > Komunalna infrastruktura > Urbana oprema

Na području grada Labina imamo sveukupno oko 500 urbanih klupica u parkovima i uz šetališta, oko 150 urbanih koševa za skupljanje otpada te 30 autobusnih stanica. Redovno održavanje urbane opreme vrši se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koje Grad Labin zaključuje sa komunalnim poduzećem 1. Maj d.o.o. Labin za tekuću godinu. Redovno održavanje urbane opreme obuhvaća sanaciju oštećenja na opremi, farbanje dasaka te periodičnu zamjenu dasaka na klupicama, farbanje postojećih i zamjenu dotrajalih koševa za otpatke, održavanje i čišćenje autobusnih stanica te skidanje, premještanje i postavu nove opreme.

>> URBANA OPREMA – DETALJNI GRAFIČKI PRIKAZ <<;