Pretraživanje

Upravni odjeli

Građani i gradska uprava > Upravni odjeli

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Labina ustrojava se Gradska uprava Grada Labina. Tijela Gradske uprave Grada Labina su:

uore20060206111228.jpg (20 KB)
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
79_2008051294213.jpg (18 KB)
Upravni odjel za
komunalne djelatnosti
uopf20060206181720.jpg (15 KB)
Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti
36_20060403154646.jpg (14 KB)
Upravni odjel za samoupravu
i opće poslove
130716193129333.jpg (6 KB)
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju
 
Unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, kao posebna ustrojstvena jedinica, ustrojen je Odsjek za prostorno uređenje i gradnju i unutar Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća ustrojen Odsjek za gospodarstvo i EU fondove.

U tijelima Gradske uprave obavljaju se poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Labina kao i poslovi državne uprave prenesenih na Grad kao jedinicu lokalne samouprave utvrđeni zakonom, Statutom Grada Labina, Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina i Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave.

Prilozi


;