Pretraživanje

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove

 Loreta Blašković.JPG (4.51 MB) Pročelnica
Loreta Blašković, dipl. iur.
Tel.: +385 52 866 812 
Fax: +385 52 852 269
E-mail: loreta.blaskovic(at)labin.hr

U Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, gradskog vijeća i opće poslove obavljaju se pravni, protokolarni, savjetodavni, stručni i administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika, kao i njihovih radnih tijela, pripremanje odluka, općih, pojedinačnih i drugih akata za sjednice Vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te koordiniranje drugih tijela u pripremanju tih odluka i akata, pripremanje stručnih podloga, nacrta i prijedloga akata i drugih materijala iz djelokruga upravnog odjela, izrađivanje odluka i akata nakon sjednica i njihovo objavljivanje u «Služenim novinama Grada Labina» te arhiviranje, praćenje provođenja općih propisa i propisa iz alineje 2. ovog stavka, davanje mišljenja o zakonitosti i kvaliteti akata i drugih materijala koji se dostavljaju Vijeću i Gradonačelniku i njihovim radnim tijelima, poslovi u vezi s predstavljanjem Grada Labina u međunarodnim i međugradskim odnosima što podrazumijeva i suradnju s tijelima, ustanovama, udrugama i tvrtkama koje sudjeluju u spomenutim aktivnostima sa strane Grada, pravni i savjetodavni poslovi za upravne odjele Grada, zastupanje Grada pred pravosudnim i upravnim tijelima kada ti postupci nisu u djelokrugu drugih gradskih upravnih tijela, koordinacija i usmjeravanje gradskog punomoćnika u sudskim postupcima i upravnim postupcima pred drugim tijelima kad ti postupci nisu u djelokrugu drugih gradskih upravnih tijela, pripremanje i donošenje odluka i drugih akata vezano uz osnivanje i rad tijela ustanova i tvrtki u vlasništvu Grada, pripremanje protokola za svečane sjednice i prijeme, te o tome ažuriranje evidencije i dokumentacije, pružanje pravnih savjeta s područja pripreme, izrade i provođenja propisa iz djelokruga Vijeća i Gradonačelnika, pružanje stručne pomoći vijećnicima, Gradonačelniku i članovima radnih tijela Vijeća u izvršavanju njihovih prava i dužnosti, te informiranje istih o pitanjima od značaja za ostvarivanje njihove uloge, informiranja i promidžbe grada, organiziranja tiskovnih konferencija gradonačelnika i drugih dužnosnika Grada, pripreme priopćenja i izvješća za medije, poslovi vezani uz ostvarivanje prava na pristup informacijama, poslovi unutarnje revizije za cjelokupnu instituciju, proračunske korisnike i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada, koordinacija i rad s mjesnim odborima, koordinacija rada Savjeta mladih, drugi poslovi koji se odnose na ažuran rad Vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, poslovi koji se odnose na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju u lokalnoj i mjesnoj samoupravi, poslovi protupožarne i civilne zaštite, poslovi vezani uz informacijski sustav gradske uprave ,briga o materijalnim i tehničkim pretpostavkama rada upravnih odjela i ureda, poslove pisarnice i arhive, poslove u vezi radnih odnosa djelatnika gradskih upravnih odjela te prava i obveza lokalnih dužnosnika, vođenje osobnih dosjea zaposlenika u upravnim odjelima, nabavke uredskog i ostalog potrošnog materijala te održavanja i čišćenja prostorija, zaprimanja upita i predstavki građana, te davanja odgovora na iste, davanja informacija o nadležnostima iz djelokruga rada upravnih odjela i ostalih organa i organizacija na području grada, praćenje i tumačenje pozitivnih propisa, obavljaju se pravni poslovi za ostala tijela Grada, obavljanje i drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su Upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, odlukama i drugim propisima, te drugi opći, upravni i pravni poslovi koji se ne obavljaju u drugim odjelima i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika.


Poslovi odjela podijeljeni su po područjima:
GRADONAČELNIK
GRADSKO VIJEĆE
MJESNI ODBORI
SLUŽBENE NOVINE
SAVJET MLADIH
UNUTARNJA REVIZIJA
PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
PRISTUP INFORMACIJAMA
PISARNICA I ARHIVA


Djelatnike i kontakte Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća možete pogledati OVDJE.

AKTI

Odluka o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini
Odluka o javnim priznanjima Grada Labina

REGISTRI

Registar ostalih ugovora


;