Pretraživanje

Ulaz u turističko naselje Rabac

Na samom ulazu u turističko naselje Rabac susrećemo se sa križanjem koje prije svega nije prometno kvalitetno rješeno, a i vizualno nije na nivou jedne turističke destinacije  kao što je Rabac. Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija postojećeg raskrižja u kružno sa uređenjem parkirališta te zelenih površina sa turističkom i drugom signalizacijom.

Izrađen je Idejni projekt temeljem kojeg će se pokrenuti postupak ishođenja lokacijske dozvole.

Procijenjena vrijednost projekta:   4.000.000,00 kn + PDV = 5.000.000,00 kn

Planirani izvori financiranja:

–      GRAD LABIN.


;