Pretraživanje

U utorak, 29. lipnja održati će se 2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Petak, 25. Lipnja 2021. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), sazvana je  2. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina,
koja će se održati  dana 29. lipnja 2021. godine u 10,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2

 
Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predložen  je slijedeći

 D N E V N I    R E D

 

 1. Polaganje svečane prisege – vijećnik Đulijano Kos

2. Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

3. Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća (iz reda predstavničke većine)

4. Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća (iz reda predstavničke manjine) 

5. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina:

 a) Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

b) Komisije za dodjelu priznanja

c) Komisije za predstavke i prijedloge

d) Komisije za nacionalne manjine

 e) Odbora za suradnju s općinama, gradovima, županijama, regijama i međunarodnu suradnju

 f) Odbora za kulturu

g) Odbora za sport

 h) Odbora za rad, zdravstvo i socijalna pitanja

 i) Odbora za predškolski i školski odgoj i obrazovanje

 j) Odbora za gospodarstvo

 k) Odbora za financije

l) Odbora za zaštitu okoliša

 m) Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove

n) Odbora za mjesnu samoupravu.

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD LABIN 2000 d.o.o. Labin za 2020. Godinu

 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2020. Godinu

 8. Donošenje Odluke o korištenju beskamatnog zajma iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 

9.  Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu

10. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu

11. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

12. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa jačanja gospodarstva za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu 

13. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu 

14. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa promicanja kulture Grada Labina za 2021. godinu i projekciju za 2022. i 2023. godinu

15. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

16. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2021. godinu

17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2021. godinu

18. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina

19. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu

20. Donošenje Odluke o nekorištenju prava prvokupa

 

 Mole se poštovani vijećnici da se pozivu odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdaju na telefon 852-078.

Prilozi