Pretraživanje

U utorak, 27. ožujka održati će se 10. redovna sjednica Gradskog vijeća

Utorak, 20. Ožujka 2018. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. - lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u  utorak, 27. ožujka 2018. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11. 

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći  D N E V N I    R E D: 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 9. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o Slici zdravlja Grada Labina

3.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području
      Grada Labina za 2017. godinu

4.  Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Labina za
      2018. godinu

5.  Donošenje Poslovničke Odluke o izmjenama i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada
      Labina

6.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za
      razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine

7.  Donošenje Odluke o utvrđivanju Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada
      Labina

8.  Donošenje Odluke o dopuni Odluke o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji

9.  Donošenje Odluke o poništenju postupka javnog natječaja za obavljanje komunalnih
      poslova za obilježavanje horizontalne signalizacije na temelju pisanog ugovora

10. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Labina

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Labina za
      2017. godinu.

Prilozi