Pretraživanje

U utorak, 26. veljače održati će se 22. redovna sjednica Gradskog vijeća

Ponedjeljak, 18. Veljače 2019. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16.i 2/18.), saziva se 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 26. veljače 2019. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2018. godinu

3.     Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2019. godinu

4.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaprimljenim inicijativama za izmjene i dopune prostornih planova (20122018.)

5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2009. – 2017.

6.    Donošenje Odluke o donošenju Krajobrazne osnove južnog priobalja Grada Labina

7.    Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci

8.    Donošenje Odluke o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji

9.    Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Labina (Pješačka staza Rabac)

10.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD LABIN 2000 d.o.o. Labin

11. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Labina.

Prilozi