Pretraživanje

U srijedu, 26. srpnja održati će se 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Srijeda, 19. Srpnja 2023. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), saziva se 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati
dana 26. srpnja 2023. godine u 10,00 sati, u Maloj dvorani, Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2

 Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predložen je slijedeći dnevni red:
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 18. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Labina (iz reda predstavničke manjine)

3.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2022. godinu

4.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD LABIN STAN d.o.o. Labin za 2022. godinu

5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2022. godinu

6.    Donošenje Zaključka o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Labina za 2022. godinu

7.    Donošenje Odluke  o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin

8.    Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Domu za starije osobe Labin

9.    Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Doma za starije osobe Labin

10.  Donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac

11.  Donošenje Odluke o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Labina

12.  Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade Grada Labina za životno djelo u 2023. godini (Emil Bobanović Čolić)

13.  Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Labina u 2023. godini (Ženski rukometni klub „Rudar“ Labin)

14.  Donošenje Odluke o dodjeli Zahvale Grada Labina u 2023. godini  (Istrian American Charities Association, New York )

15.  Donošenje Odluke o dodjeli Zahvale Grada Labina u 2023. godini (Diego Zandel)

16.  Donošenje Odluke o dodjeli Priznanja Grada Labina u 2023. godini (Obrt za proizvodnju keramičkih proizvoda „Merania“)

17.  Donošenje Odluke o dodjeli Priznanja Grada Labina u 2023. godini (Obrt za ugostiteljstvo FM Labin)

18.  Donošenje Odluke o dodjeli Priznanja Grada Labina u 2023. godini (Franko Zidarić) 

Prilozi