Pretraživanje

U petak 2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Petak, 30. Lipnja 2017. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u  petak, 7. srpnja 2017. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći dnevni red:


1.    Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća (iz reda predstavničke većine)

3.    Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća (iz reda predstavničke manjine)

4.    Donošenje Drugih Izmjena i dopuna Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

5.    Donošenje Prvih Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

6.    Donošenje Prvih Izmjena Programa jačanja gospodarstva za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

7.    Donošenje Prvih  Izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

8.    Donošenje Prvih Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

9.    Donošenje Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

10.  Donošenje Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

11.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2017. godinu

12.  Donošenje Odluke o kupnji nekretnine

13.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama

14.  Informacija o pokretanju aktivnosti za raspisivanje lokalnog referenduma.

Prilozi