Pretraživanje

U četvrtak 38. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Ponedjeljak, 15. Lipnja 2020. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), saziva se  38. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati  u četvrtak, 18. lipnja 2020. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se  slijedeći  D N E V N I R E D

1. a) Usvajanje Zapisnika sa 35. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
    b) Usvajanje Zapisnika sa 36. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

3. Donošenje Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalne naknade za druge namjene

4. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu

5. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

6. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa jačanja gospodarstva za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu

7. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu

8. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu

9. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa promicanja kulture Grada Labina za 2020. godinu i projekciju za 2021. i 2022. godinu

10. Donošenje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Labina

12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade

13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o umanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina

14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odgodi plaćanja naknade za koncesijska odobrenja

15. a) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje b) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje

16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD 1.maj d.o.o. Labin za 2019. godinu

17. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Labina za 2019. godinu

18. a) Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Ivo Lola Ribar Labin
b) Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Matije Vlačića Labin
c) Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra Liče Faraguna Labin
d) Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Umjetničke škole Matka Brajša Rašana

Prilozi