Pretraživanje

U četvrtak 26. 11., održava se 41. redovna sjednica Gradskog vijeća

Četvrtak, 19. Studenog 2020. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), saziva se 41. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati dana 26. studenog 2020. godine u 10,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 40. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

3. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2020. godinu

4. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa jačanja gospodarstva Grada Labina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

5. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Labina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

6. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa promicanja kulture Grada Labina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

7. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Labina za 2020. godinu

9. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu

10. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

11. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa jačanja gospodarstva Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu

12. Razmatranje Nacrta prijedloga Socijalnog programa Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu

13. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa promicanja kulture Grada Labina za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

14. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu

15. Razmatranje Nacrta prijedloga Proračuna Grada Labina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

16. Donošenje Odluke u postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina kč.br. 895, kč.br. 143 i kč.br. 144 sve k.o. Rabac

17. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o umanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina

18. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Labina

19. Donošenje Odluke o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja po provedenom natječaju za prodaju stana na adresi Prilaz Vetva 14, Labin

20. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu rekonstrukcije i opremanje ribarnice u objektu gradske tržnice

21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalne naknade za druge namjene

22. Donošenje Odluke o prijedlogu člana Nadzornog odbora TD Vodovod Labin d.o.o.

23. Donošenje Rješenja o izboru članova Savjeta mladih Grada Labina

Prilozi