Pretraživanje

U četvrtak 17. prosinca, održava se 42. redovna sjednica Gradskog vijeća

Srijeda, 09. Prosinca 2020. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), saziva se 42. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati 17. prosinca 2020. godine u 10,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2


Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 41. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
2. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Labina za 2021. godinu
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Gradske knjižnice Labin za 2019. godinu
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Aneksa broj 5. Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin
6. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Labina 2021.-2027.
7. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Labina za razdoblje od 2021.-2023. godine
8. Donošenje Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2021. godinu
9. Donošenje Zaključka o izlaganju prodaji stana u vlasništvu Grada Labina na adresi Prilaz vetva 14, Labin putem javnog natječaja
10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade
11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o umanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Labina
13. Donošenje Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu
14. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
15. Donošenje Programa jačanja gospodarstva za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu
16. Donošenje Socijalnog programa Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu
17. Donošenje Programa promicanja kulture Grada Labina za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
18. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu
19. Donošenje Proračuna Grada Labina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
20. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2021. godinu
21. Donošenje Zaključka o uspostavljanju partnerstva na natječajima za sufinanciranje infrastrukturnih projekata organizacija civilnog društva
22. Donošenje Odluke o prijedlogu za razrješenje i izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. Labin
23. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Labina za 2021. godinu
24. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća za 2021. godinu

Prilozi