Pretraživanje

Sutra posljednja redovna sjednica ovog saziva Gradskog vijeca Grada Labina

Četvrtak, 28. Ožujka 2013. - 14:20

Na temelju clanka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), saziva se 37. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina, koja ce se održati u cetvrtak, 4. travnja 2013. godine u 17,00 sati, u prostorijama Velike vijecnice Grada Labina, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeci dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 36. redovne sjednice Gradskog vijeca
 2. Donošenje Zakljucka o primanju na znanje Informacije Policijske postaje Labin o stanju sigurnosti na podrucju Grada Labina u 2012. godini
 3. Donošenje Zakljucka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Djecji vrtic „Pjerina Verbanac“ Labin - Prilog: PRAVILNIK
 4. Donošenje Zakljucka o prihvacanju Izvješca o radu Savjeta mladih Grada Labina za 2012. godinu - Prilog: IZVJEŠCE
 5. Donošenje Zakljucka o prihvacanju Izvješca o radu Gradonacelnika Grada Labina za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine - Prilog: IZVJEŠCE
 6. Donošenje Odluke o prihvacanju Izvješca o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na podrucju Grada Labina za 2012. godinu - Prilog: PLAN
 7. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Labina i Presike - Prilog: OBRAZLOŽENJE
 8. Donošenje Odluke o imenovanju ulica u turistickim zonama naselja Rabac
 9. Donošenje Kulturne strategije Grada Labina 2014. – 2019. godine
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti da Grad Labin bude jedan od osnivaca Udruge ATRIUM kao nositelja upravljanja buducom kulturnom rutom istog naziva i prethodnog mišljenja na prijedlog Statuta Udruge ATRIUM – Arhitektura totalitarnih režima XX stoljeca u sjecanju na urbani razvoj Europe
 11. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj ce se povjeriti obavljanje komunalnih poslova košnja trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste na temelju pisanog ugovora
 12. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj ce se povjeriti obavljanje komunalnih poslova za obilježavanje horizontalne signalizacije na temelju pisanog ugovora
 13. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjacarskih poslova
 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zonama za odredivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu
 16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
 17. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Labina
 18. Donošenje Poslovnicke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeca Grada Labina.