Pretraživanje

Sutra konstituirajuca sjednica Gradskog vijeca Grada Labina

Ponedjeljak, 17. Lipnja 2013. - 11:20

Na temelju  clanka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" br. 44/12) i  Odluke o ovlaštenju ministra uprave KLASA: 023-01/13-01/24,  URBROJ: 515-02-02-01/1-13-32 od 29. svibnja 2013. godine saziva se prva, konstituirajuca sjednica Gradskog vijeca Grada Labina u utorak 18. lipnja 2013. godine u 19,00 sati u velikoj vijecnici Grada Labina, Titov trg 11  sa slijedecim dnevnim redom:

1. Utvrdivanje kvoruma

2. Izbor Mandatne komisije

3. Izvješce  Mandatne komisije

    - verifikacija mandata clanova Gradskog vijeca

    - utvrdivanje clana Gradskog vijeca koji ce predsjedavati sjednicom

4. Svecana prisega clanova Gradskog vijeca

5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja

6. Izbor predsjednika Gradskog vijeca

7. Izbor 2 (dva) potpredsjednika Gradskog vijeca.


Prilozi