Pretraživanje

Statistički podaci

Labin danas > O Labinu > Statistički podaci

Geografski položaj: Sjeverni Jadran, istočna obala istarskog poluotoka, 4 km od mora, smješten na 320 m nadmorske visine, 45°8', 14°13' E
Površina: Ukupna površina – 71,85 km2 (7,185 ha) Površina mora – 41,77 km2 (4,177 ha) Dužina obale – 20,2 km
Vremenska zona: GMT +1
Klima: Sredozemna
prosječna zimska temperatura: 5,5°C
prosječna ljetna temperatura: 23,5°C
Stanovništvo 11,642 stanovnika (popis 2011. godine)
Dobna struktura stanovništva–Tabela 1. (u privitku)
Površine naselja i broj stanovnika–Tabela 2. (u privitku)
Stanovnici, stanovi i domaćinstva–Tabela 3. (u privitku)
Socio-ekonomski pokazatelji: Radno aktivno stanovništvo: 7933
Nezaposleni (prosjek za 2015. godinu): 539
Okoliš Kvaliteta zraka: 1. kategorija
Kvaliteta mora na plažama: visoka
Količina odvezenog smeća na deponiju: 10.000,00 do 12.000,00 tona/godišnje
Turizam: Hoteli: 13
Hotelsko naselje: 1
Apart hotel: 2 - Pansioni: 2 – Kamp: 1
Ukupan broj postelja: 4783 Privatni smještaj 3826 Kamp: 2034 (12.04.2016):
Turisti – 211.844 od toga 203.573 inozemna (podaci za 2015. godinu) Noćenja – 1.338.634 od toga 1.303.766 inozemna (podaci za 2015. godinu)
Socijalne ustanove: Centar za socijalnu skrb Labin
Dom za starije i nemoćne osobe Raša – Dnevni centar Marcilnica
Zdravstvena zaštita: Istarski domovi zdravlja (IDZ) Ispostava Dr. Lino Peršić  Labin.
U prostorima IDZ u Labinu i Rapcu djeluje 8 ordinacija obiteljske medicine i ordinacija pedijatrije organizirane su ambulante za područje bivše Općine Labin u Labinu djeluju dva tima za zdravstvenu zaštitu žena (ginekološka ordinacija), šest timova za zaštitu usta i zubi, jedan zubotehnički laboratorij sa sedam zubnih tehničara u sklopu IDZ djeluje Patronaža sa pet patronažnih sestara, Hitna medicinska pomoć sa pet liječnika  i 9 sestara, stacionar, hemodijaliza, radiologija i ultrazvučna dijagnostika, fizikalna medicina i rehabilitacija, psiholog i logoped, medicina rada, biokemijski laboratorij, sterilizacija, ljekarna, školska medicina, higijensko epidemiološki odjel godišnje se ugovara dolazak specijalista u djelomičnom radnom vremenu: psihijatar, internist, kirurg, fizijatar.

Prilozi


;