Pretraživanje

Signalizacija

Komunalne djelatnosti i promet > Komunalna infrastruktura > Signalizacija

HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Na području grada Labina imamo sveukupno oko 550 znakova horizontalne signalizacije na kolniku, oko 14 kilometara obilježene središnje bijele crte te određeni broj znakova vertikalne signalizacije. Redovno održavanje horizontalne signalizacije vrši se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koje Grad Labin zaključuje sa najpovoljnijim ponuđačem  nakon završetka procesa javnog natječaja na rok od 4 godine. Redovno održavanje vertikalne signalizacije vrši se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koje Grad Labin zaključuje sa komunalnim poduzećem 1. Maj d.o.o. Labin za tekuću godinu.

Redovno održavanje horizontalne signalizacije obuhvaća farbanje i čišćenje postojećih horizontalnih signalizacijskih oznaka, brisanje oznaka, obilježavanje novih oznaka te obilježavanje središnje bijele linije. Redovno održavanje vertikalne signalizacije obuhvaća saniranje postojećih oštećenih znakova, premještanje znakova, postavu novih znakova te montažu i održavanje cestovnih ogledala.

>> HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA - DETALJNI GRAFIČKI PRIKAZ <<


;