Pretraživanje

Sazvana 3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Srijeda, 02. Kolovoza 2017. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 3. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u  srijedu 9. kolovoza 2017. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa 2. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
2.    Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli
3.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2017. godine
4.    Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje siječanj-svibanj 2017. godine
5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje 1. lipanj  - 30. lipanj 2017. godine
6.    Donošenje Plana implementacije razvojnih programa za 2017. godinu
7.    Donošenje Odluke o prodaji nekretnine – zgrada bivše škole u Ripendi
8.    Donošenje Odluke o prodaji stana u vlasništvu Grada Labina, u Labinu, Vilete 14/1
9.    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Labin
10.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Izjave o usklađenju Društva s ograničenom odgovornošću „LABIN 2000“ sa Zakonom o trgovačkim društvima
11.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Trgovačkog društva LABIN STAN d.o.o. za upravljanje nekretninama
12.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za imenovanje mrtvozornika
13.  Donošenje Rješenja o određivanju imena novog Sportskog centra u Labinu
14.  Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina:
-       Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
-       Komisije za dodjelu priznanja
-       Komisije za predstavke i prijedloge
-       Komisije za nacionalne manjine
-       Odbora za suradnju s općinama, gradovima, županijama, regijama i međunarodnu suradnju
-       Odbora za kulturu
-       Odbora za sport
-       Odbora za rad, zdravstvo i socijalna pitanja
-       Odbora za predškolski i školski odgoj i obrazovanje
-       Odbora za gospodarstvo
-       Odbora za financije
-       Odbora za zaštitu okoliša
-       Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove
-       Odbora za mjesnu samoupravu.
15.  Donošenje Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Labina.

Materijali za sjednicu mogu se preuzeti u prilogu.

Prilozi