Pretraživanje

Savjet mladih Grada Labina najaktivniji u Istarskoj županiji

Utorak, 08. Siječnja 2013. - 8:21

Prema podacima prikupljenim od strane Strucne službe Skupštine Istarske županije Savjet mladih Grada Labina od svog konstituiranja 2008. godine pa do danas najaktivniji je Savjet mladih na podrucju Istarske županije.

U mandatnom razdoblju od 2008. do 2010. godine održali su 13 sjednica i donijeli Poslovnik o radu Savjeta mladih i 15 odluka i zakljucaka ukljucujuci Programe rada te održavali radionice u suradnji sa Centrom za gradanske inicijative Porec. U tadašnjem mandatu predsjednik je bio Daniel Pizentic, a clanovi Astrid Zulijan, Silvija Škopac, Lari Zahtila, Marko Mohorovic, Iva Vlacic, Valdet Luboteni, Salmir Mrkaljevic i Igor Munjas. U mandatnom razdoblju od 2010. pa do 2012. godine održali su 14 sjednica i donijeli 80 odluka i zakljucaka te organizirali pet radionica u sklopu Dana umjetnosti te pet radionica u suradnji sa Centrom za gradanske inicijative Porec. U navedenom mandatnom razdoblju predsjednik je bio Alen Halilovic, a clanovi Jelena Batelic, Iris Gergoric, Mario Gigovic, Salmir Mrkaljevic, Igor Prodan, Boris Šumberac, Deni Vlacic i Marin Zagric.

U sadašnjem mandatu koji traje od 2012. do 2014. godine održane su 3 sjednice na kojima je doneseno 24 odluka i zakljucaka. Takoder, organizirali su cetiri radionice u sklopu Dana umjetnosti, pet radionica u sklopu strucne prakse i jednu debatu u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule, a u sklopu projekta Think EU, na temu "Aktivizam mladih". Clanovi sadašnjeg sastava Savjeta mladih Grada Labina su Jelena Batelic (predsjednica), Nikol Boneta, Paolo Brezac, Igor Dundara, Piero Jenkel, Lari Juricic, Nikola Kršulja, Smiljan Popov i Boris Šumberac.

Clanovi Savjeta izabiru se na vrijeme od dvije godine. U okviru svoga djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima znacajnim za rad Savjeta mladih, raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeca koja su od interesa za mlade,  predlaže Gradskom vijecu donošenje odluka, programa i drugih akata od znacaja za unapredivanje položaja mladih, predlaže Gradskom vijecu raspravu o pojedinim pitanjima od znacaja za mlade te nacin rješavanja navedenih pitanja, daje mišljenje Gradskom vijecu prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog znacenja za mlade, sudjeluje u izradi i pracenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade i ostalim aktivnostima od znacaja za mlade.