Pretraživanje

Raspisan natjecaj za zakup poslovnih prostora

Srijeda, 27. Ožujka 2013. - 7:55

Na temelju clanka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11.), clanka 6. Odluke o uvjetima i postupku natjecaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“broj 5/10. i 13/10.) i Zakljucka Gradonacelnika Grada Labina o raspisivanju natjecaja za davanje poslovnih prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/13-01/2-91, URBROJ: 2144-01-01-13-1 od 18. ožujka 2013. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisao je natjecaj za davanje u zakup sedam poslovnih prostora.

Rok za predaju ponuda istice 15-og dana od dana objave Natjecaja na Oglasnoj ploci Grada Labina i na www.labin.hr , odnosno 10. travnja 2013. u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrdenog roka bez obzira na nacin dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11. Otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja. Gradonacelnik Grada Labina zadržava pravo da ne prihvati ni jednu prispjelu ponudu.

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natjecaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Labina ili na telefon 866-863.


Prilozi