Pretraživanje

Raspisan Javni poziv za dodjelu lokacija na "Torionu"

Četvrtak, 04. Travnja 2013. - 8:37

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika objavio je u cetvrtak, 4. travanj 2013. godine Poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija u Labinu za ljetnu sezonu 2013. godine na lokaciji pokraj „Toriona“ u Starom gradu Labinu za prodaju lavande, autohtonih suvenira i proizvoda.

Ponuda se predaje u pisanom obliku, iskljucivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11 "NE OTVARATI - PONUDA ZA LOKACIJE U LABINU".

Rok za podnošenje ponude je 10 dana od dana objave na Oglasnoj ploci Grada Labina, zakljucno do 15. travnja 2013. godine u 12,00 sati, bez obzira na nacin dostave.

U razmatranje ce se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja ce biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.


Prilozi