Pretraživanje

Proracun Grada Labina za 2014. godinu na prvom citanju

Srijeda, 20. Studenog 2013. - 13:40

Danas, u ponedjeljak, 2. prosinca 2013. godine održati ce se 6. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina na kojoj ce se raspravljati o Nacrtu prijedloga Proracuna Grada Labina za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu.

Na dnevnom redu slijede nacrti prijedloga Programa jacanja gospodarstva za 2014. godinu sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu, Kulturnog programa pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, Socijalnog programa Grada Labina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, Programa pripreme i izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

Temeljni akti na kojima se bazira donošenje proracuna su Zakon o proracunu, Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, Pravilnik o proracunskim klasifikacijama i Pravilnik o proracunskom racunovodstvu i racunskom planu.

Nacrt prijedloga Proracuna Proracuna Grada Labina za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu i pripadajucim programima nalazi se u prilogu.


Prilozi