Pretraživanje

Proracun Grada Labina veci za 1,8 milijuna kuna

Četvrtak, 01. Listopada 2015. - 12:39

Na jucerašnjoj 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeca Grada Labina, izglasano je povecanje Proracuna Grada Labina za 1.753.000 kuna ili 2,3 posto od planiranog, koji sada iznosi 78.964.000 kuna. Razlog povecanja je višak prihoda iz 2014. godine u iznosu od 1,4 milijuna kuna, a ostalu razliku cine korekcije prihoda koje se krecu u rasponu od dva do tri posto.

Povecanjem prihoda povecani su i rashodi. U Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost  je povecan Program održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.553.900,00 te u konacnici iznosi 11.309.400,00 kuna. Sufinanciranje Saveza sportova Grada Labina povecano je za 78.000,00 kuna i ukupno iznosi 2.333.000,00 kuna. Prvim izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Labina za 2015. godinu povecan je program za 145.000,00 kuna, te su ujedno povecani i rashodi za korisnike djecjeg vrtica, te za potrebe tekuceg i investicijskog održavanja.

Na sjednici je prihvaceno Izvješce o radu Gradonacelnika za razdoblje sijecanj-lipanj 2015. godine. Donijeta je i Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina. Zakonska osnova za donošenje Odluke o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina nalazi se u clanku 42. stavak 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 64/15.)  kojim je dana mogucnost kupoprodaje poslovnoga prostora u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, sadašnjem zakupniku odnosno sadašnjem korisniku poslovnoga prostora, pod uvjetima i u postupku propisanim ovim Zakonom i odlukom tijela jedinice lokalne samouprave. 

Da bi se mogla provesti prodaja poslovnih prostora u zakupu sukladno uvjetima  iz citiranog Zakona jedinice lokalne samouprave moraju donijeti svoje opce akte kojima ce pobliže urediti kupoprodaju poslovnoga prostora, a temeljem njih popis poslovnih prostora koji ce se izložiti prodaji. U naravi taj popis predstavlja poziv za dostavu ponude za kupnju odredenog poslovnog prostora  neposrednom pogodbom pod uvjetima i na nacin propisan Zakonom i odlukom jedinice lokalne samouprave, a koji sadrži sve relevantne podatke bitne za prodaju tog poslovnog prostora.

Predloženom Odlukom utvrduju  se  ovlaštenici prava na kupnju poslovnog prostora, uvjeti kupoprodaje, postupak kupoprodaje i donošenje popisa poslovnih prostora koji ce se izložiti prodaji.

Gradski vijecnici donijeli su i Odluku o osnivanju Poslovne (Poduzetnicke) zone Vinež, koja se sastoji od Poslovne zone Vinež-I faza i Poslovne zone Vinež-II faza


Prilozi