Pretraživanje

Proračun

Građani i gradska uprava > Proračun

Gradski proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke, te sve godišnje rashode i izdatke Grada i proračunskih korisnika Grada Labina. On je sredstvo za ostvarivanje potreba i volje građana našeg Grada raspoloživim sredstvima, način ostvarivanja fiskalne odgovornosti gradske uprave, te iskaz političkih ciljeva vlasti.  Na prijedlog Gradonačelnika proračun donosi Gradsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen. Proračunom se detaljno planiraju programi i aktivnosti u vezi s korištenjem gradskog novca u fiskalnoj godini. Proračun Grada Labina sadrži opći i posebni dio.

Opći dio proračuna sadrži:

 • račun prihoda i rashoda u kojem se iskazuju prihodi po vrstama iskazanim po pozicijama, klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i rashodi po vrstama iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima 
 • raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja)
 • račun financiranja u kojem se iskazuju svi primici od financijske imovine iskazani po klasama, skupinama, podskupinama i odjeljcima i izdaci za financijsku imovinu iskazani po klasama, skupinama i odjeljcima.

    Posebni dio proračuna sadrži:

 • raspored svih rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji – razdjeli, glave i proračunski korisnici; po programskoj klasifikaciji koja definira, programe, aktivnosti te tekuće i kapitalne projekte; po ekonomskoj klasifikaciji prema računskom planu za proračunsko računovodstvo, prema izvoru financiranja, te po funkcijskoj klasifikaciji.


ZAKONSKI PROPISI

Propisi koji uređuju financijsko poslovanje jedinica lokalne samouprave i uprave:

 • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) 
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13 i 102/17) 
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) 
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10 i 120/13) 
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15 i 87/16) 
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra... (Narodne novine, br 128/09 i 142/14) 
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10) 
 • Pravilnik o proračunskom nadzoru (Narodne novine, br. 71/13 i 57/15) 
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora (Narodne novine, br. 125/13 i 57/15) 
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, br. 52/13 i 94/14) 
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10 i 19/14) 
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)
 

 
Proračun u malom za 2019.
Proračun za 2019.
Proračun za 2018.
Programi za 2018.
Proračun u malom za 2018.
PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2018. GODINU pdf.pdf (2.33 MB)
Konsolidirani financijski izvještaji za 2017.
Završni izvještaj za 2017.
Proračun za 2017.
Programi za 2017.
Proračun u malom za 2017.
Izvršenje proračuna
Arhiva proračuna
Kontakt

VIZUALIZACIJA PRORAČUNA
IZNOS PO STANOVNIKU (2015.)


;