Pretraživanje

Program financiranja udruga gradana u 2013. godini

Utorak, 22. Siječnja 2013. - 7:31

Grad Labin financira i pruža podršku udrugama za realizaciju  programa, projekata i aktivnosti koji su od opceg interesa za Grad Labin. Provodenjem ovih programa tijekom godina jaca se partnerski odnos Grada i udruga, doprinosi se razvoju civilnog sektora te osnažuje potencijal neprofitnih organizacija, koje su na sebe preuzele dio skrbi o razlicitim grupama gradana.

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika 14. sijecnja 2013. godine donio je Program financiranja udruga gradana u 2013. godini. Ovim programom obuhvaceno je sufinanciranje djelatnosti udruga gradana koje djeluju na podrucju Grada Labina i Istarske županije s ciljem promicanja zajednickih humanitarnih, zdravstvenih, nacionalnih, povijesnih, ekoloških i drugih interesa.

Programom je obuhvaceno 14 udruga na koje je rasporedeno ukupno 107.000,00 kuna. Najviše sredstva dodijeljeno je Udruzi umirovljenika Labin i to iznos od 34.000,00 kuna, dok je 10.000,00 kuna nerasporedeno. Ta sredstva rasporeduje Gradonacelnik temeljem podnijetih zahtjeva udruga gradana.

Udruge gradana ciji su projekti prihvaceni za financiranje potpisati ce Ugovor o financijskoj potpori s Gradom Labinom kojim ce se pobliže definirati medusobne obveze o vremenu financiranja i provedbi projekta.


Prilozi