Pretraživanje

Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Labina za 2015. godinu

Ponedjeljak, 01. Rujna 2014. - 11:01

Na temelju clanka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09.,  9/10. – lektorirani tekst i 8/13.), a u svezi odredbi Zakona o proracunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12.), Gradonacelnik Grada Labina, 27. kolovoza 2014. godine, donosi Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Labina za 2015. godinu.

Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proracuna Grada Labina su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Labin. U programe javnih potreba za Grad Labin uvrstit ce se ponudeni programi i projekti iz djelokruga:

  • Upravnog odjela za samoupravu i opce poslove i
  • Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Pravo podnošenja prijave na poziv imaju pravne i fizicke osobe koje obavljaju djelatnost iz podrucja navedenih u posebnom pozivu upravnih odjela. Prijave programa podnose se u pisanom obliku, na obrascima koje izraduje nadležni upravni odjel:

            - Obrazac za prijavu prijedloga programa/projekta

            - Obrazac - financijski plan prihoda i rashoda programa/projekta.

Obrasci se mogu preuzeti u Pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 i na internetskim   stranicama Grada Labina (www.labin.hr). Uz prijavu se dostavlja:

- Preslika Rješenja – dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.) sa svim kasnijim izmjenama u registraciji (preslika)

- Financijsko izvješce o primicima i izdacima u 2013. godini i za  period sijecanj-lipanj 2014. godine sa analizom izvršenja programa rada

- Preslika zapisnika o posljednjoj održanoj skupštini.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka nece se razmatrati. Rok za podnošenje prijava pocinje teci slijedeceg dana od dana objave ovog Poziva na Oglasnoj ploci i u javnom glasilu, a istice 24. rujna 2014. godine.  Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Pisarnicu Grada Labina ili poštom na adresu: GRAD LABIN, Titov trg 11, 52220 Labin.


Prilozi