Pretraživanje

Poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacije u Labinu

Ponedjeljak, 07. Siječnja 2013. - 8:00

Gradonacelnik Grada Labina, na osnovu Odluke o korištenju javnih površina na podrucju Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 19/10. i 7/12.), Plana lokacija oznake Klasa:022-05/10-01/2-52 od 28. ožujka 2011. godine, Izmjene Plana lokacija oznake Klasa:022-05/11-01/2-126 od 06. lipnja 2011. godine, Izmjene i dopune Plana lokacija oznake Klasa:022-05/12-01/2-53 od 12. ožujka 2012. godine, te Dopune Plana lokacija oznake Klasa: 022-05/12-01/2- od 9. srpnja 2012. godine, objavljuje Poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacije za postavu kioska na javnoj površini za trgovacku djelatnost u Labinu, Prilaz Kršin bb, na dijelu k.c. 186/4 K.O.Novi Labin, u površini od 22,80 msa pocetnom cijenom od 12.483,00 kuna.

Ponuda na natjecaj predaje se u pisanom obliku, iskljucivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11 "NE OTVARATI - PONUDA ZA LOKACIJU ZA POSTAVU KIOSKA U LABINU, PRILAZ KRŠIN BB". Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objave na Oglasnoj ploci Grada Labina, zakljucno do osmog dana u 12,00 sati, bez obzira na nacin dostave odnosno do utorka, 15. sijecnja 2013. godine u 12,00 sati. U razmatranje ce se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja ce biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma. Krajni rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda. Poziv za podnošenje ponuda za dodjelu lokacija i obrazac za prijavu na natjecaj možete preuzeti u prilogu ove obavijesti, a više informacija možete dobiti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, tel. 052/866-862.Prilozi