Pretraživanje

Poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija za postavu slobodno stojecih reklamnih i oglasnih predmeta za ljetnu sezonu 2014.

Petak, 27. Lipnja 2014. - 12:55

Sukladno clanku 6. Odluke o korištenju javnih površina na podrucju Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 19/10.), te Odluke o rasporedu i uvjetima korištenja lokacija u Rapcu oznake KLASA: 022-05/12-01/2-54 od 12. ožujka 2012.g. i Plana lokacija oznake KLASA: 022-05/10-01/2-52 od 28. ožujka 2011. godine, Izmjene Plana lokacija oznake KLASA: 022-05/11-01/2-126 od 06. lipnja 2011. godine, Izmjene, dopune Plana lokacija oznake KLASA: 022-05/12-01/2-53 od 12. ožujka 2012. godine i Izmjene, dopune Plana lokacija oznake KLASA: 022-05/14-01/2-147 od 19. svibnja  2014. godine, Gradonacelnik Grada Labina, 24. lipnja 2014. godine, objavljuje

Poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija za postavu slobodno stojecih reklamnih i oglasnih predmeta za ljetnu sezonu 2014.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, iskljucivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11 "NE OTVARATI - PONUDA ZA LOKACIJE ZA PANOE U RAPCU".

Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objave na Oglasnoj ploci Grada Labina, do 12,00 sati, bez obzira na nacin dostave.

U razmatranje ce se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja ce biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Obavijesti i detaljne upute u vezi objavljenog poziva za dostavu ponuda, te obrasce za podnošenje ponuda zainteresirani mogu dobiti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Labina na drugom katu kancelarija broj 24A ili na telefon 866-863, 866 830, 099 2108546.


Prilozi