Pretraživanje

Poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija za ljetnu sezonu 2013. godine

Petak, 14. Lipnja 2013. - 7:41

Gradonacelnik Grada Labina, na osnovu clanka 6. Odluke o korištenju javnih površina na podrucju Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 19/10.), te Odluke o rasporedu i uvjetima korištenja lokacija u Rapcu oznake Klasa:022-05/12-01/2-54 od 12. ožujka 2012., i Plana lokacija oznake Klasa:022-05/10-01/2-52 od 28. ožujka 2011. godine, Izmjene Plana lokacija oznake Klasa:022-05/11-01/2-126 od 06. lipnja 2011. godine, te Izmjene i dopune Plana lokacija oznake Klasa:022-05/12-01/2-53 od 12. ožujka 2012. godine, objavljuje Poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija za ljetnu sezonu 2013. godine.

Lokacije se nalaze na k.c. 1066 k.o. Rabac, sukladno planu lokacija koji se nalazi u prilogu Poziva. Sve pocetne cijene odnose se na jednogodišnji zakup.

Ponuda se predaje u pisanom obliku, iskljucivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11 "NE OTVARATI - PONUDA ZA LOKACIJE - ŠTANDOVE U RAPCU".

Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objave na Oglasnoj ploci Grada Labina, zakljucno do 24.lipnja 2013. godine u 12,00 sati, bez obzira na nacin dostave. U razmatranje ce se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja ce biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.


Prilozi