Pretraživanje

Poziv za legalizaciju bespravno sagradenih zgrada do 30. lipnja 2013.

Petak, 04. Siječnja 2013. - 8:27

Na sjednici Sabora Republike Hrvatske 13. srpnja 2012. godine donesen je novi Zakon o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama objavljen u Narodnim novinama broj 86/12 ( u nastavku: Zakon) kojim je stari Zakon (Narodne novine broj 90/11.) donesen tijekom 2011. godine stavljen van snage. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. kolovoza 2012. godine donijela podzakonski akt  Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgradene zgrade u prostoru koja je objavljena u Narodnim novinama broj 98/12. ( u nastavku: Uredba). Sukladno navedenom Zakonu i Uredbi provodi se legalizacija nezakonito izgradenih zgrada.

Gradevina se smatra legalnom bez obzira ima li akt za gradnju ili nema ako je sagradena do 15. veljace 1968. što se utvrduje na nacin i u postupku odredenim Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07., 38/09., 05/11., 90/11. I 50/12.). Sve što je gradeno, dogradivano, nadogradivano ili rekonstruirano nakon tog datuma, da bi se smatralo legalnim mora imati odobrenje za gradnju, bilo da se to odobrenje naziva gradevinska dozvola, rješenje o uvjetima gradenja, lokacijska dozvola, potvrda na glavni projekt ili nekako drugacije. Osim što postoji odobrenje za gradnju, gradevina treba biti izgradena u skladu s odobrenjem, u smislu obujma gradevine, odobrenih gabarita gradevine, otvora na njoj, na udaljenosti od mede i dr. Zgrada nelegalna u cijelosti ili dijelom, koja ispunjava uvjete za legalizaciju, može se legalizirati temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

ŠTO SE DOBIVA LEGALIZACIJOM

Samo legalne gradevine mogu se prikljuciti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, elektroenergetsku mrežu itd. Obavljanje gospodarskih djelatnosti bilo u ugostiteljstvu, trgovini, turizmu itd. moguce  je samo u legalnim gradevinama. Dokaz legalnosti gradnje gradevine jedan je od nužnih uvjeta za prijavu za sredstva iz Europskih fondova. Etažiranje radi prodaje, podjele imovine, iznajmljivanja, poklanjanja itd. može se provesti samo za legalne gradevine. To su samo neki od razloga koji dokazuju da legalna gradevina više vrijedi.

KOJE GRA?EVINE SE MOGU LEGALIZIRATI


Legalizirati se mogu samo nezakonito izgradene zgrade. Nezakonito izgradenom zgradom u smislu Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojece zgrade izgradene bez akta kojim se odobrava gradenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izradenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske zapocetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni gradevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

 

Nezakonito izgradenom zgradom u smislu Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojece zgrade izgraden bez akta kojim se odobrava gradenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni gradevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izradenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o cemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje. Pod uvjetima i u postupku propisanom Zakonom ozakonjuje se nezakonito izgradena zgrada koja je izgradena u skladu s prostornim planom koji je važio na dan stupanja na snagu Zakona, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju ili na dan donošenja rješenja o izvedenom stanju ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva te nezakonito izgradena zgrada koja je izgradena protivno tom planu, ako njezino ozakonjenje nije iskljuceno clankom 6. Zakona.

 

Na nezakonito izgradenoj zgradi može se, protivno prostornom planu, ozakoniti najviše dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavnickog tijela jedinice lokalne samouprave nije odreden veci broj etaža. Grad Labin je svojom Odlukom od 10. listopada 2011. godine (Službene novine Grada Labina broj 13/11.) omogucio ozakonjenje ukupno tri (3) etaže, a cine ih:

- jedna etaža odobrena samim Zakonom

- druga etaža koja sukladno Zakonu mora biti potkrovlje, a gradskom

  Odlukom se dodatno dozvoljava da umjesto potkrovlja bude cijela etaža i

- treca etaža koja se dodatno odobrava tom Odlukom.

POSTUPAK LEGALIZACIJE


Postupak legalizacije zapocinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Zahtjev se predaje u upravni odjel nadležan za izdavanje akata za gradnju na podrucju na kojem se nalazi zgrada, a to je za podrucje Grada Labina Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Grada Labina, Titov trg 11. Zahtjevu je potrebno priložiti odredenu dokumentaciju ovisno o kategoriji u koju zgrada pripada. Naime, Zakonom sve su zgrade razvrstane u 4 kategorije prema složenosti i velicini. Pod gradevinskom (bruto) površinom nezakonito izgradene zgrade u smislu Zakona u svrhu razvrstavanja zgrade u odredenu kategoriju kao zahtjevne zgrade, manje zahtjevne zgrade, jednostavne zgrade odnosno pomocne zgrade, podrazumijeva se gradevinska (bruto) površina jedne zgrade, bez obzira na broj nezakonito izgradenih ili drugih zgrada izgradenih na istoj katastarskoj cestici i bez obzira na broj nezakonito izgradenih zgrada za koje se donosi rješenje  izvedenom stanju. U gradevinsku (bruto) površinu nezakonito izgradene zgrade uracunava se i gradevinska (bruto) površina zakonito izgradenog dijela zgrade ako takav postoji. Tako npr. obiteljska kuca površine 100 m2 s nelegalnom dogradnjom od 50m2 ubraja se u skupinu do 400 m2 jer se zbraja i legalni i nelegalni dio zgrade. Prva stanica u prikupljanju dokumentacije treba biti Katastar. Ako je zgrada ucrtana u katastarski plan onakva kakva je izgradena, nije potrebno tražiti geodetsku snimku. Katastarski plan odnosno geodetska snimka podloga su za izradu ostale dokumentacije.

ROKOVI  PODNOŠENJA  ZAHTJEVA ZA  LEGALIZACIJU

Zahtjev za legalizaciju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti. Iznimno zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgradene zgrade za koju je gradevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu Zakona mogao se podnijeti najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti. Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnesen nakon 30. lipnja 2013. godine, odnosno 31. prosinca 2012. godine odbacuje se rješenjem.

Više o postupku legalizacije pogledajte na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja na linku http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=11225


Prilozi