Pretraživanje

Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru

Komunalne djelatnosti i promet > Javne površine, koncesijska odobrenja i koncesije > Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru

Postupak davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja i djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, propisani su Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04., 63/08., 133/13. i 63/14.), koja je donesena na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16. i 98/19.), te planom upravljanja pomorskim dobrom kojeg donosi Gradonačelnik svake godine, najkasnije do 01. prosinca tekuće godine za narednu godinu.

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Labina, daje Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja, na temelju zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva može biti svaka fizička ili pravna osoba, vlasnik obrta, registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži odobrenje. Zahtjev se podnosi Vijeću, putem Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, na adresi Titov trg 11.  

Zahtjevi za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru za 2022. godinu predaju se isključivo poštom preporučeno od dana stupanja na snagu Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Labina, odnosno od 24. prosinca 2021. nadalje.

O zaprimljenim zahtjevima Vijeće odlučuje prema redoslijedu zaprimanja. Ukoliko se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva sa urednim i potpunim zahtjevima, prednost ima podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev ranije zaprimljen.

Vijeće će odbiti zahtjev podnositelja koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojoj osnovi.

Dan predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje tijelu kojem je upućen.

Točno vrijeme predaje zahtjeva utvrdit će se putem aplikacije za praćenje pošiljki pružatelja poštanskih usluga temeljem prijemnog broja preporučene pošiljke (R), kako bi Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja moglo nedvojbeno utvrditi koji je zahtjev ranije zaprimljen.

Ukoliko podnositelj zahtjeva preda zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja prije stupanja na snagu ovog Plana ili na način različit od propisanog, zahtjev će se odbaciti Rješenjem i neće se razmatrati.

Napomena: na podneseni zahtjev te na rješenje kojim se odlučuje u upravnom postupku potrebno je plaća se upravna pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna (zahtjev + rješenje), u državnim biljezima ili uplatom na žiro račun Grada Labina broj HR4523400091822200000, model i poziv na broj: HR68 5703-OIB. Opis plaćanja: upravne pristojbe- koncesijska odobrenja. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi ili državni biljezi se prilažu uz zahtjev za koncesijsko odobrenje.
           

_contact icon.png (64 KB) Kontakt osoba:

Savjetnica za imovinsko- pravne odnose

Tijana Celija

Tel. +385 52 866 830

E-mail: tijana.celija@labin.hr  “

Prilozi


;