Pretraživanje

Ovoga petka održava se izvanredna 34. sjednica Gradskog vijeća

Utorak, 05. Svibnja 2020. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.) i Upute Ministarstva uprave za postupanje KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine saziva se izvanredna 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati uz izjašnjavanje putem elektroničke pošte u petak, 8. svibnja 2020. godine u 10,00 sati do 11,00 sati.

 
Za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:
 

1.    Donošenje Odluke o davanju na korištenje nužnih smještaja na području Grada Labina

2.    Donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Labina

3.    Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenice koji dužnost obavljaju profesionalno

4.    Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za rad zamjenika Gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

5.    Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

6.    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje

7.    Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Prilozi