Pretraživanje

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme - Komunalno – prometni redar

Utorak, 19. Ožujka 2019. - 0:00

Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, raspisuje OGLAS za prijem u službu na određeno vrijeme:
 
Komunalno – prometni redar - (1 izvršitelj – m/ž),  na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao u trajanju od jedne godine uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Posebni uvjeti:

  • Srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na računalu
  • poznavanje engleskog jezika
  • završen program osposobljavanja
  • vozačka dozvola B kategorije

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici www.labin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Oglas za prijem u službu komunalno – prometnog redara” u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Cjelokupni tekst Natječaja te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu.

Prilozi