Pretraživanje

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - Savjetnik za prostorno uređenje i gradnju - (1 izvršitelj – m/ž)

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,  61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

Savjetnik za prostorno uređenje i gradnju - (1 izvršitelj – m/ž) u Odsjeku za prostorno uređenje i izdavanje akata za gradnju, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne djelatnice (rodiljni i roditeljski dopust) uz obvezni probni rad  u trajanju od dva mjeseca.
 

Posebni uvjeti:

  • Magistar ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
  • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na računalu
  • poznavanje engleskog jezika

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

1.    životopis

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika svjedodžbe ili diplome)

4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit

5.    dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

6.    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  u trajanju od najmanje tri (3) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca)

8.    dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)

9.    dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)

10.  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

 Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “NE OTVARATI- oglas za prijam u službu savjetnika za prostorno uređenje i gradnju” u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Labin.

Cjelokupni tekst Oglasa te opis poslova i podatke o plaći pogledajte u prilogu.

Prilozi


;