Pretraživanje

Odluku o poništenju Poziva za podnošenje pisanih ponuda

Srijeda, 18. Lipnja 2014. - 8:29

Na temelju clanka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst i 8/13.), clanka 11. Odluke o korištenju javnih površina na podrucju Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 19/10.), rješavajuci po Pozivu za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija za postavu slobodno stojecih reklamnih i oglasnih predmeta za ljetnu sezonu 2014. oznake KLASA: 022-05/14-01/2-156 od 19. svibnja 2014. godine, Gradonacelnik Grada Labina 12. lipnja 2014. godine, donosi Odluku o poništenju Poziva za podnošenje pisanih ponuda.


Prilozi