Pretraživanje

Odluka o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu lokacije za postavu kioska

Petak, 25. Siječnja 2013. - 9:49

Na temelju clanka 51. Statuta Grada Labina i clanka 6. Odluke o korištenju javnih površina na podrucju Grada Labina, Plana lokacija oznake Klasa:022-05/10-01/2-52 od 28. ožujka 2011. godine, Izmjene Plana lokacija oznake Klasa:022-05/11-01/2-126 od 06. lipnja 2011. godine, te Izmjene i dopune Plana lokacija oznake Klasa:022-05/12-01/2-53 od 12. ožujka 2012. godine, Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika, dana 21. sijecnja 2013. godine, rješavajuci po Pozivu za podnošenje pisanih ponuda za postavu kioska, oglašenom na Oglasnoj ploci Grada Labina 07. sijecnja 2013. godine donio je odluku o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu lokacije za postavu kioska.

Za najpovoljnijeg ponuditelja po Pozivu proglašena je Roberta Barišic, vlasnica Obrta «ROSA ALESSIA» iz Labina, Zelenice 7, sa ponudom od 12.500,00 kn.


Prilozi