Pretraživanje

Objavljene kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina

Četvrtak, 18. Lipnja 2020. - 0:00

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Labina, na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17. i 98/19.), članka 26. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19. i 42/20.),  i članka  16. stavka 1., alineje 8. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 2/12. i 3/16.), utvrđuje pravovaljanim i objavljuje KANDIDACIJSKE I ZBIRNE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VINEŽ, LABIN GORNJI, LABIN DONJI, LABIN KATURE, RIPENDA, RABAC I KAPELICA.

Zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja prigovori se mogu podnijeti Povjerenstvu najkasnije do 20. lipnja 2020. godine u 24:00 sata, na način da se u pisanoj formi dostave Povjerenstvu, na adresi Labin, Titov trg 11, uz prethodnu najavu na broj telefona (091  549 0852. ili 091 250 9830) ili putem službenog e-maila Gradskog izbornog povjerenstva izbori.mo@labin.hr

Vrijeme telefonskog dežurstva traje  u petak 19. lipnja 2020. godine  od 8 do 20 sati i subotu  od  16 do 24:00 sata.

Liste možete preuzeti u privitku.

Prilozi