Pretraživanje

Objavljen Poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacije za postavu kioska

Petak, 10. Kolovoza 2012. - 11:07

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika, na osnovu Odluke o korištenju javnih površina na podrucju Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 19/10. i 7/12.), objavljuje Poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacije za postavu kioska.

Javna površina - lokacija za postavu kioska za trgovacku djelatnost u Labinu, Matije Vlacica bb, na k.c. 971/1 k.o.Novi Labin, u površini od 24,00 m2  dodjeljuje se za razdoblje od jedne godine sa mogucnošcu produženja do pet godina.  

Ponuda se predaje u pisanom obliku, iskljucivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11 "NE OTVARATI - PONUDA ZA LOKACIJU ZA POSTAVU KIOSKA U LABINU, MATIJE VLACICA bb".

Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objave na Oglasnoj ploci Grada Labina, zakljucno do 20. kolovoza 2012. godine u 12,00 sati, bez obzira na nacin dostave. U razmatranje ce se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja ce biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma. Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Obavijesti i detaljne upute u vezi objavljenog poziva za dostavu ponuda, te obrasce za podnošenje ponuda zainteresirani mogu dobiti u prizemlju zgrade Grada Labina u prostorijama pisarnice ili na drugom katu kancelarija broj 18.


Prilozi