Pretraživanje

Objavljen Javni natjecaj za prigodno ukrašavanje na podrucju Grada Labina za razdoblje od 2010. do 2013. godine

Utorak, 12. Listopada 2010. - 7:24

Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina objavilo je 12. listopada Javni natjecaj za prigodno ukrašavanje na podrucju Grada Labina za razdoblje od 2010. do 2013. godine. Poslovi na prigodnom ukrašavanju grada obuhvacaju: ukrašavanje i osvjetljavanje Grada za državne blagdane i druge manifestacije. Ugovor s izabranim ponuditeljem se sklapa na vrijeme od 4 godine, a za svaku ugovorenu godinu zakljucit ce se aneks osnovnom ugovoru ovisno o opsegu posla  i osiguranim sredstvima definiranim Programom održavanja komunalne infrastrukture.

 Ponudu treba izraditi sukladno natjecajnoj dokumentaciji koja sadrži sve potrebne podatke za izradu, te se može preuzeti u  Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Labina, Titov trg 11, 52220 Labin (II kat soba broj 18), radnim danom od 09:00–14:00 sati uz predocenje dokaza po uplacenoj naknadi u iznosu od 100,00 kn (opcom uplatnicom na žiro racun Grada Labina broj:2340009-1822200000, Model -68-7803-OIB za pravne osobe i fizicke osobe)

Ponude se dostavljaju u dvostruko zatvorenim i zapecacenim omotnicama. Na vanjskom omotu je adresa narucitelja - Titov trg 11, 52220 LABIN, s naznakom: "NE OTVARAJ – PONUDA ZA PRIGODNO UKRAŠAVANJE GRADA", a na unutarnjem omotu je adresa ponuditelja.

Rok za predaju ponuda istice 15-og dana od dana objave Javnog natjecaja na Oglasnoj ploci Grada Labina, u petak, 27. listopada 2010. godine u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrdenog roka bez obzira na nacin dostave. Javno otvaranje ponuda obavit ce se uz prisustvo ovlaštenih predstavnika ponuditelja 27. listopada 2010. godine u 12,00 sati, u prostorijama Grada Labina


Prilozi