Pretraživanje

Objava javnog natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama

Utorak, 12. Studenog 2019. - 0:00

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama („Službene novine Grada Labina“ broj 3/16., 9/17. i 15/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o objavi javnog natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama, oznake KLASA: 022-05/19-01/2-289 URBROJ: 2144/01-01-19-1, od 04. studenog 2019. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Javni natječaj 
za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama


1. Poslovni prostor oznake IK-31 i IK-32, ukupne površine 16 m2 i 15,25 m2, u Labinu,        Rudarska 1, sagrađen na k.č. 881/4, k.o. Novi Labin

-     poslovni prostori IK-31 i IK- 32 dodjeljuju se zajedno jednom korisniku

-     namjena poslovnog prostora: ured za unapređenje i razvoj pčelarstva

-     iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen).

Pisane ponude podnose se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE POSLOVNOG PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA”, te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, sve na adresu Grad Labin, Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 13. prosinca 2019. u 12,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do proteka utvrđenog roka bez obzira na način dostave. Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana, 13. prosinca 2019. u 12,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.
Otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, neće se razmatrati.

Prilozi