Pretraživanje

Obilježen pocetak rada na pretovarnoj stanici, centru za reciklažu i kompostani

Srijeda, 16. Srpnja 2014. - 13:08

Danas, 16. srpnja 2014. s pocetkom u 13 sati godine održano je svecano otvaranje druge faze sanacije deponija komunalnog otpada Cere. Rijec je o nastavku za Labinštinu iznimno važnog projekta koji se odvija u sklopu uvodenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom  u Istarskoj županiji.

U prvoj fazi sanacije deponija Cere, vrijednoj 30 milijuna kuna, volumen otpada smanjen je za trecinu, a zahvaljujuci ugradenoj nepropusnoj podlozi sprijeceno je prodiranje voda u podzemlje, cime su zašticena glavna izvorišta u Raškoj dolini.

Sljedi drugi korak sanacije, u kojem ce se izgraditi pretovarna stanica, reciklažno dvorište te polja za kompostiranje, dok teca, završna faza podrazumijeva zatvaranje odlagališta te revalorizaciju prostora deponija.

Zahvaljujuci sanaciji deponija Cere i uvodenju primarne selekcije na cijeloj Labinštini, Grad Labin i opcine Raša, Pican, Kršan te Sv. Nedelja spremno docekuju uvodenje novog sustava gospodarenja otpadom.