Pretraživanje

Obavijest obveznicima placanja komunalne naknade i poreza na kuce za odmor

Petak, 21. Lipnja 2013. - 14:34

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12) i Odluke o komunalnoj naknadi (SN 13/10, 13/11) Grad Labin je utvrdio uvjete i mjerila za placanje komunalne naknade na podrucju Grada Labina.

Komunalna naknada je prihod proracuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje cistoce u dijelu koji se odnosi na cišcenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta.

Komunalnu naknadu, temeljem rješenja o komunalnoj naknadi, placaju vlasnici, odnosno korisnici: stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, gradevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgradenoga gradevnog zemljišta.

Obveznik placanja komunalne naknade (fizicka ili pravna osoba) je dužna u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Labina, Titov trg 11, 52220 Labin, telefon 052-866 818, fax 052-852 579. Fizicka ili pravna osoba koja ne postupi sukladno ovoj odredbi kaznit ce se novcanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade.

Takoder, temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12) Grad Labin naplacuje porez na kuce za odmor kojeg su dužne placati pravne i fizicke osobe koje su vlasnici kuca za odmor. Kucom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Obveznici poreza na kuce za odmor moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kucama za odmor, odnosno mjestima gdje se nalaze ti objekti i korisne površine. Nadležno porezno tijelo za Grad Labin je Istarska županija, Upravni odjel za proracun i financije, Odsjek za poreze, Riva 8, 52000 Pula, telefon  052-351 443 , fax 052-351 444.  Novcanom kaznom od 500,00 do 25.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj pravna ili fizicka osoba koja ne dostavi podatke za utvrdivanje poreza na kuce za odmor.

Zahvaljujemo na poštivanju Odluka Grada Labina, a sredstva su neophodna za izvršavanje Proracuna Grada Labina.