Pretraživanje

Nove gradske odluke o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi

Utorak, 03. Kolovoza 2010. - 21:10

U svibnju ove godine Ministrica zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva donijela je odluku kojom je došlo do izmjene vrijednosti prosjecnih troškova gradnje 1m3 etalonske gradevine u Republici Hrvatskoj, odnosno vrijednost prosjecnih troškova smanjena je sa dosadašnjih 1.800,00 kn/m3 na 1.382,86 kn/m3 što je povod za izradu nove Odluke o komunalnom doprinosu koja je usvojena na  jucer održanoj sjednici Gradskog vijeca Grada Labina. Novom Odlukom nije se zadiralo u postojece zone gradnje, no poslovne zone Vinež – II faza, Ripenda Verbanci i Rogocana uvrštene su u 3. zonu u koju  po opremljenosti i položaju pripadaju ali su smanjene jedinicne cijene za I. i II. zonu dok su jedinicne cijene za ostale zone ostale iste. Uveden je koeficijent namjene od 0,30 za izgradnju podzemnih i javnih garaža s tim da kod njenih eventualnih prenamjena investitor mora platiti razliku komunalnog doprinosa do koeficijenta 1. Novina je ukidanje mogucnosti obrocnog placanja komunalnog doprinosa. U provedbi dosadašnje Odluke ova je odredba prouzrocila velike probleme u samoj naplati komunalnog doprinosa. Kod isplate preostalih rata nisu se poštivali rokovi. Odluci se više ne navode postoci ucešca jedinicne cijene komunalnog doprinosa u odnosu na vrijednosti prosjecnih troškova gradnje 1m3 etalonske gradevine u  Republike Hrvatske.

 

Gradski vijecnici donijeli su i novu Odluku o komunalnoj naknadi. Naime, dosadašnja Odluka bila je na snazi od 2001. godine pa je bilo potrebno uskladivanje sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu a u tom su razdoblju nastale i znacajne promjene u opremljenosti pojedinih gradskih zona. Novom Odlukom definirane su cetiri zone (umjesto dosadašnjih 3), utvrdeni su koeficijenti za pojedine zone, kao i koeficijenti namjene za pojedine djelatnosti  prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Time su djelatnosti razvrstane u ukupno 12 skupina. Nakon stupanja na snagu ove Odluke donijeti ce se posebna odluka o vrijednosti boda radi obracuna komunalne naknade.


Prilozi