Pretraživanje

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u Labinu

Na temelju točke IV. Zaključka, KLASA: 021-05/20-01/2-25, URBROJ: 2144/01-01-20-1, od 31. siječnja 2020. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom objavljuje

NATJEČAJ za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u Labinu, Ulica 9. Septembar (k. č. 217, upisana u z. k. ul. 1381, k o. Labin- Presika).

U naravi se radi o ruševini u nizu, na kojoj je Grad Labin upisan kao suvlasnik u 7/16 dijela vlasništva.

 Rok za predaju ponuda ističe 04. ožujka 2020. u 15:00 sati.

Dan zaprimanja ponude smatra se danom predaje. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – ponuda za kupnju nekretnine“ i to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 (prizemlje, soba broj 1).

Zainteresirani se za informacije o natječaju mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, soba broj 24 A – II kat ili na broj telefona 052/866 -863.

 Cjelokupni tekst natječaja preuzmite u prilogu

Prilozi


;